fbpx

Polityka prywatności i „cookies”

I. Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.biodermic.com.pl, której operatorem jest Sara Cosmetics (Operator).

 2. Niniejsza Polityka ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi źródła obowiązków dla Użytkowników strony internetowej (osób odwiedzających stronę).

 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Operator – Sara Cosmetics (Magdalena Deput prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Sara Cosmetics Magdalena Deput), Al. Jana Pawła II, nr 12E, lok. 1, 05-25 Radzymin, REGON 140076078, NIP 1250854382, biuro@biodermic.pl.

 4. Operator, będący administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), działa zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) i Rozporządzeniem 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników.

 5. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust 1 pkt a RODO).

 6. Operator dokłada staranności w celu ochrony praw Użytkowników, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane rzetelnie i zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; prawidłowe i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w sposób umożliwiający identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Cel, zakres, odbiorcy danych osobowych oraz okres przetwarzania

 1. Możliwe cele przetwarzania danych osobowych przez Operatora:

 1. marketing własny produktów i usług Operatora,

 2. powiadomienia o dostępności produktów i usług, akcjach promocyjnych, ofertach reklamowych i konkursach,

 3. komunikacja (kontakt z Użytkownikami).

 1. Możliwe kategorie odbiorców danych osobowych:

 1. dostawcy usług dla Operatora (np. firmy reklamowe, IT, Hosting),

 2. osoby trzecie, przeprowadzające badania klientów,

 3. organy publiczne.

 1. Operator może przetwarzać następujące dane osobowe:

 1. nazwisko i imię,

 2. adres e-mail,

 3. telefon.

 1. Operator może również przetwarzać informacje dotyczące preferencji Użytkownika mogących stanowić dane osobowe (takich jak wiek, styl życia, kondycja skóry), które to Użytkownik zgodził się podać dobrowolnie celem dopasowania odpowiedniego produktu przy pomocy funkcjonalności „Odkryj kosmetyk dopasowany do Siebie”.

 2. Operator może również przetwarzać dane osobowe, które to użytkownik zgodził się podać dobrowolnie celem skorzystania z funkcjonalności „Kontakt”.

 3. Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika.

 4. Użytkownikowi przysługuje możliwość realizacji uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO, w szczególności prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.

 5. Użytkownikowi, który wyraził na to zgodę wysyłany będzie Newsletter. W celu realizacji wysyłki Użytkownik podaje Operatorowi adres swojej skrzynki elektronicznej. Podany adres będzie wykorzystywany w celu realizacji wysyłki Newslettera. Użytkownikowi w każdym czasie służy prawo sprzeciwu wobec wysyłki Newslettera.

 6. Szczegółowe postanowienia dotyczące wysyłki Newslettera zawarte są w Regulaminie Newsletter [link].

 7. Podanie danych osobowych nie jest konieczne do przeglądania strony internetowej.

Pliki „cookies”

 1. W ramach Strony internetowej wykorzystywana jest technologia „cookies”.

 2. Pliki „cookies” to małe pliki tekstowo-numeryczne rejestrujące aktywność online Użytkowników . Ułatwiają one poruszanie się po stronie internetowej oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają urządzenie, z którego korzystają Użytkownicy i wyświetlają stronę dopasowaną do ich indywidualnych preferencji. Technologia plików „cookies” służy badaniu ruchu Użytkowników, dostosowywaniu treści strony internetowej do zachowań Użytkownika oraz ułatwieniu korzystania ze strony.

 3. Pliki używane przez Operatora w ramach technologii „cookies’ dzielą się m.in. na:

Sesyjne pliki „cookies” – są to pliki „cookies” pozwalające zapamiętać wybory dokonane przez Użytkownika i używane m.in. przy logowaniu. Pozostają na urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania ze strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki.

Pliki „cookies” poprawiające funkcjonalność – są to pliki „cookies” pozwalające zbierać dane związane ze sposobem korzystania ze strony internetowej, w tym treści klikane przez Użytkowników podczas przeglądania witryny i umożliwiające ulepszanie działania oraz struktury serwisu.
Pliki „cookies” używane do targetowania – są to pliki „cookies” zapamiętujące informacje dotyczące korzystania ze strony internetowej, umożliwiające proponowanie Użytkownikom promocji i innych informacji dostosowanych do ich preferencji.

 1. Użytkownicy mają możliwość każdorazowego blokowania i kasowania plików „cookies”. Pliki „cookies” są wykorzystywane w ramach strony internetowej za zgodą Użytkownika. Zgoda może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności ustawienia przeglądarki internetowej urządzenia teleinformatycznego, z którego Użytkownik łączy się ze stroną internetową. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywanie technologii plików „cookies”, ograniczyć ich wykorzystanie oraz usunąć je ze swojej przeglądarki. W powyższych przypadkach może się zdarzyć, że korzystanie ze strony będzie mniej wydajne, uniemożliwi bądź istotnie utrudni poruszanie się.

 2. Przykładowe ścieżki dostępu do modyfikacji ustawień plików „cookies” dla najpopularniejszych przeglądarek:

Internet Explorer: Narzędzia » Opcje internetowe » Prywatność (więcej informacji: http://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies);

Mozilla Firefox: Narzędzia » Opcje » Prywatność (więcej informacji: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka);

Google Chrome: Ustawienia » Pokaż ustawienia zaawansowane » Prywatność » Ustawienia treści » Pliki Cookie (więcej informacji: (http://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl).

Zabezpieczenia

 1. Operator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 2. Operator wykorzystuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

Kontakt z Operatorem

 1. Wszelkie zapytania lub uwagi dotyczące funkcjonowania strony internetowej lub też zgłoszenia dotyczące nieprzestrzegania regulaminu Użytkownik może nadesłać poprzez formularz kontaktowy lub pocztą elektroniczną na adres biuro@biodermic.pl

 2. W razie naruszeń danych osobowych jego dotyczących Użytkownik winien skontaktować się z Operatorem poprzez adres mailowy biuro@biodermic.pl Użytkownikowi służy również skarga do właściwego organu nadzoru – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Postanowienia końcowe

 1. Operator zastrzega sobie prawo wprowadzania w przyszłości zmian i modyfikacji niniejszej Polityki. Operator może również poinformować o ww. zmianie w ramach Newslettera wysyłanego do Użytkowników.

 2. Operator każdorazowo umieszcza aktualnie obowiązującą wersję Polityki prywatności w ramach strony internetowej www.biodermic.pl.

Wersja polityki z dnia 15 maja 2018 roku.