fbpx

PRZYŁĄCZ SIĘ DO KLUBU

BIODERMIC I ODBIERZ PREZENT NA DZIEŃ DOBRY

Icon Icon Icon

opis dołącz do programu


Akceptuję politykę prywatnośći. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

ZBIERAJ PUNKTY I WYMIENIAJ NA NAGRODY

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

DODATKOWE ZNIŻKI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

PREZENTY URODZINOWE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

REGULAMIN

3.1. Od momentu przystąpienia do Programu do jego zakończenia, Uczestnicy gromadzą punkty za zakupy Produktów oferowanych przez Organizatorów Programu zgodnie z następującymi zasadami: 
a) z tytułu nabycia Produktów punkty będą naliczane proporcjonalnie (1:1) do ceny zakupionych Produktów, po rejestracji kodu z Produktu przez Uczestnika na Stronie Internetowej,
3.2. Informacja o liczbie zgromadzonych punktów będzie widoczna po zalogowaniu na Koncie.
3.3. Zgromadzone punkty mogą nie być widoczne na Koncie od razu po ich przyznaniu w związku z wewnętrznym przetwarzaniem danych w Programie. Punkty będą jednak widoczne na Koncie Uczestnika najpóźniej w terminie do 30 dni od dnia zarejestrowania kodu przez Uczestnika. Uczestnik może wymienić punkty na Nagrodę dopiero po uwidocznieniu punktów zgromadzonych na Koncie.
3.4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do korekty liczby punktów zgromadzonych przez Uczestnika w przypadku:
a) otrzymania przez Uczestnika zwrotu pieniędzy w związku z reklamacją (zwrotem) nabytego Produktu,
b) błędnego (omyłkowego) zaksięgowania punktów na Koncie,
c) wprowadzenia Organizatorów w błąd przez Uczestnika lub osoby działające na jego rzecz (nadużycia).
W powyższych przypadkach Organizatorzy odpowiednio pomniejszą liczbę punktów zgromadzonych przez Uczestnika i poinformują go o przyczynie korekty.
3.5. Punkty nie podlegają wymianie na pieniądze, ani na żaden inny ekwiwalent, poza określonymi w rozdziale II nagrodami („Nagrody”).
3.6. Uczestnik nie może przenieść zgromadzonych punktów na osobę trzecią.
3.7. W przypadku zakończenia Programu zgromadzone punkty mogą zostać wymienione na Nagrody przez okres 12 miesięcy zgodnie z zasadami wskazanymi w ogłoszeniu o wypowiedzeniu Programu.
II. NAGRODY W PROGRAMIE
4.1. Uczestnik, który zgromadził punkty na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, może je wymienić na Nagrody.
4.2. Lista dostępnych Nagród zawarta jest w katalogu nagród dostępnym na Stronie Internetowej.
4.3. Uczestnik otrzyma Nagrodę po spełnieniu następujących warunków:
a) zgromadzi punkty w ilości równej co najmniej wartości punktowej wybranej Nagrody, określonej w katalogu nagród, oraz
b) złoży zamówienie na wybraną Nagrodę poprzez formularz zamówienia Nagrody dostępny na Stronie Internetowej.
4.4. Po przyjęciu zamówienia przez Organizatorów nie może być ono zmienione ani odwołane.
4.5. Uczestnik uprawniony do odbioru Nagrody ma prawo przeznaczyć należną mu nagrodę na prezent dla wskazanej osoby. W takim przypadku Organizatorzy mogą dostarczyć prezent w imieniu Uczestnika do osoby, której dane wskazane zostały w formularzu zamówienia Nagrody.
4.6. Uczestnik dokonujący odbioru Nagrody zobowiązany jest do okazania dowodu tożsamości celem potwierdzenia jego tożsamości.
4.7. W momencie przyjęcia zamówienia Nagrody z konta Uczestnika zostaje odjęta ilość punktów odpowiadająca wartości punktowej zamówionej Nagrody.

4.8. Brak aktywności Uczestnika na koncie (jak nie dokonanie zamówienia Nagrody, brak rejestracji punktów) w okresie 12 miesięcy spowoduje wygaśniecie punktów na koncie Uczestnika.
4.9. Nagrody nie mogą być łączone z rabatami lub upustami oferowanymi przez danego Organizatora w ramach Programu, jak również poza niniejszym Programem.
4.10. Zamówienie Nagrody zostanie zrealizowane w terminie 21 dni od daty jego złożenia.
4.11. Koszty dostarczenia Nagród ponoszą Organizatorzy.
4.12. W przypadku wyboru nagrody o wartości większej niż przewidziana w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (na dzień wejścia w życie Programu jest to kwota 760 zł) Uczestnik otrzyma nagrodę składającą się z elementu rzeczowego przewidzianego w Katalogu Nagród oraz dodatkowego elementu pieniężnego stanowiącego równowartość 11,11% wartości elementu rzeczowego. Element pieniężny Nagrody nie zostanie Uczestnikowi wydany. Uczestnicy wyrażają zgodę i upoważniają Organizatorów do potrącenia z wartości przyznanych Nagród, kwoty odpowiadającej wartości elementu pieniężnego i przeznaczenie jej na uiszczenie należnego podatku dochodowego od nagród w ramach sprzedaży premiowej.
4.13. Nagroda:
a) która nie zostanie odebrana przez Uczestnika w terminie 30 dni od daty pierwszej próby doręczenia a ponowna próba kontaktu Organizatorów z Uczestnikiem będzie nieudana, b) której odbioru lub potwierdzenia odbioru Uczestnik odmówił,
przepada a wszelkie roszczenia Uczestnika z tego tytułu wygasają.